تربیت بدنی

پروژه ها و مطالب دانشجویی

رهبری تحولی، فرهنگ و اثربخشی در سازمانهای ورزشی

 محقق : یدالله برقی

چکیده

رهبری تحولی و فرهنگ سازمانی به طور فزاینده‌ای به عنوان یک موضوع محبوب در طی 10 سال اخیر مطرح شده است. برخی از محققان پیشنهاد کرده‌اند که این موضوعات دربرگیرنده عناصر کلیدی برای اثربخشی سازمان می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی متون بیان کننده ارتباط میان رهبری تحوی، فرهنگی سازمانی و اثربخشی در سازمانهای ورزشی می‌باشد.

رهبران تحولی کارکنان خود را تشویق می‌کنند تا فراتر از انتظالات در کارها مشارکت نمایند. این رهبران بیشتر بر روی سطوح مختلف حمایتی برای کارکنان خود، تمرکز دارند و با طراحی برنامه‌های قدردانی کننده موجب تشویق کارکنان برای پیروی از دیدگاههای خود می‌شوند و هم‌چنین در کارکنان خود تعهدی را به وجود می‌آورند که این دیدگاهها را به واقعیت تبدیل نمایند.

فرهنگ سازمانی به عنوان اعتقادات ریشه‌دار، ارزشها و فرضیاتی است که به طور گسترده به وسیله اعضای سازمان شکل گرفته و به طور قدرتمندی هویت و ارزشهای رفتاری گروه را شکل می‌دهد.

فرهنگ سازمانی مثبت را با افزایش یکپارچگی کارکنان اثربخشی سازمانی، قوی‌تر کردن توافق در جهت‌های بلند مدت، افزایش بهره‌وری کارکنان و سطوح پیشرفته‌ای از تعهد در کارکنان مرتبط می‌دانند.

تنها زمانی که گروه عظیمی از کارکنان مالکیت و مسولیت تغییرات را برعهده گیرند یک سازمان می‌تواند در بازار جهانی چالش برانگیز امروزی منافع و سود رقابتی خود را تضمین نماید.

مقدمه

رهبری تحولی و فرهنگ‌سازمانی به طور فزاینده‌ای به عنوان یک موضوع محبوب در طی 10 سال اخیر مطرح شده است و بیش از 000/5 مطالعه در زیمنه رهبری انجام گرفته است. پدیده رهبری هم اکنون با یک سیر افزایشی مورد توجه رشته‌ای مختلف دانشگاهی و اساتید دانشگاه‌ها قرار گرفته است و رشته مدیریت ورزش نیز جزء یکی از این رشته‌های دانشگاهی می‌باشد. مفهوم رهبری شامل معانی ضمنی متفاوتی می‌باشد و اغلب با مفاهیم پیچیده‌ای از جمله قدرت، اختیار، مدیریت، سرپرستی و نظارت برابر داشته می‌شود. بسیاری از صاحبنظران رهبری به این نتیجه رسیده‌اند که رهبر غیر مؤثر در بسیاری از سازمانها دلیل اصلی کاهش بهره‌وری می‌باشند و این دلیل اصلی حرکت رو به پایین بسیاری از شرکت‌های آمریکایی نسبت به استانداردهای بین‌المللی می‌باشد. رهبران تحولی کارکنان خود را تشویق می‌کنند تا فراتر از انتظارات در کارها مشارکت نمایند.

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۳/۲۴ساعت ۹:۸ قبل از ظهر  توسط یدالله برقی  | 

ابعاد واستانداردهای زمین فوتبال

محقق: یدالله برقی

اندازه ها

▪ زمين بازى بايد به شكل مستطيل و درازاى طول بايد بزرگتر از دارازى خط دروازه باشد.
▪ طول حداقل 90 متر و حداكثر 110 متر.
▪ عرض حداقل 45 متر و حداكثر 90 متر.

مسابقات بين المللى

 

▪ طول حداقل 100 متر و حداكثر 110 متر.
▪ عرض حداقل 64 متر و حداكثر 75 متر.

علامت گذارى زمين
علامت گذارى زمين بازى بوسيله خطوط مشخص می شود، ضخامت خطوط متعلق به محوطه مربوط مى باشد. خطوط بلندتر را خطوط طولى و خطوط كوتاه تر را خطوط دروازه می نامند.

ضخامت كليه خطوط نبايد بيشتر از 12 سانتی متر باشد.
زمين بازى بوسيله خط ميانى به دو نيمه تقسيم می شود.
مركز زمين بازى در وسط خط ميانى مشخص ميشود و يك دايره به شعاع 9.15 متر در اطراف آن رسم شده می شود.


2.44m x 7.32m
ابعاد و اندازه دروازه ها

محوطه دروازه (گل)

محوطه دروازه در انتهاى هر نيمه زمين به صورت زير معين می شود:
دو خط به فاصله 5.5 متر از داخل تيرهاى عمودى بر روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. اين خطها به فاصله 5.5 متر به طرف داخل زمين بازى كشيده و بوسيله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسيله اين خطوط و خط دروازه را، محوطه دروازه يا همان گل می نامند.

محوطه جريمه (پنالتى)

محوطه جريمه در انتهاى هر نيمه زمين به صورت زير معين می شود:
دو خط به فاصله 16.5 متر از داخل تيرهاى دروازه در روى خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. اين خطها به فاصله 16.5 متر به طرف زمين بازى كشيده و به وسيله خطى موازى با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسيله اين خطوط و خط دروازه را، محوطه جريمه يا پنالتى می نامند.

 

 

 

 

میله پرچم - پرچم کرنر

ميله هاى پرچم
ميله پرچمى كه ارتفاع آن كمتر از 1.5 متر نیست و نوك تيزى ندارد در گوشه هاى زمين بازى نصب می شود. چنين پرچمى را مى توان در دو طرف خط مركزى و به فاصله حداقل 1 متر در خارج از خط طولى قرار داد.

قوس كرنر
يك ربع دايره به شعاع 1 متر از ميله پرچم گوشه زمين، در داخل زمين بازى رسم می شود.
دروازه ها
دروازه ها در وسط هر خط عرضى قرار دارند و شامل دو تير عمودى اند كه به يك اندازه از ميله هاى گوشه فاصله داشته و در بالا بوسيله يك تير افقى بهم متصل می شوند.
فاصله بين دو تير عمودى، 7.32 متر و فاصله لبه پايين تير افقى تا زمين 2.42 متر است.
تيرهاى عمودى و افقى بايد در عرض و عمق يكسان بوده و نبايد بيشتر از 12 سانتى متر باشند.
تور مى تواند به تيرهاى عمودى و افقى و زمين پشت دروازه متصل شود و براى دروازه بانها مجال حركت در فضاى وسيعى را بوجود آورد.رنگ تيرهاى عمودى و افقى دروازه بايد سفيد باشند.
سالم بودن دروازه ها
دروازه ها بايد بطور محكم برروى زمين نصب شوند.
دروازه هاى قابل حمل تنها موقعى مى تواند مورد استفاده قرار گيرند كه نياز فوق را براورده كنند.

تصميمات برد بين المللى

تصميم 1

اگر تير افقى جدا شود يا بشكند، بازى ميبايستى متوقف شده تا تير دروازه تعمير يا تعويض، و در موقعيت اصلى خود قرار گيرد. اگر تعمير يا تعويض آن امكان پذير نبود مسابقه تعطيل ميگردد.
استفاده از طناب بجاى تير افقى مجاز نيست.
اگر تير افقى تعمير شد، بازى مجددا با رها كردن توپ از محلى كه قبلا متوقف شده بود، ادامه می یابد.


تصميم 2
 تيرهاى عمودى و افقى بايد از چوب، آهن يا ساير موادى كه مورد تايید باشد ساخته شوند. شكل تيرها ممكن است مربع، مستطيل، گرد، بيضى باشد و نبايد براى بازيكنان خطرناك باشد.
تصميم 3
از زمانى كه تيمها وارد زمين مسابقه می شوند تا پايان نيمه اول و از شروع نيمه دوم تا پايان مسابقه، اجازه هيچ نوع تبليغات برروى زمين بازى و وسايل مربوط به آن (شامل تور دروازه و محيط دروازه) داده نمی شود.گذاشتن اجناس تبليغاتى و نصب وسايل اضافى مانند: دوربين، ميكروفون و برروى دروازه ها، تورها، ميله هاى پرچم و پرچمها نيز ممنوع است.

تصميم 4
هرگونه تبليغات درون زمين محوطه فنى و يا تا فاصله 1 مترى خطوط طولى زمين و خارج از زمين بازى روى زمين، اجازه داده نمی شود. هم چنين انجام تبليغات در محوطه بين خطوط دروازه اجازه داده نمی شود.


تصميم 5


هرگونه آگهى تبليغاتى يا استفاده از علايم و نشانه هاى فيفا، كنفدراسيون، فدراسيون ها و اتحاديه هاى ملى و باشگاه ها برروى زمين يا وسايل زمين (بانضمام تور دروازه و محيط دروازه) در جريان بازى همانطوريكه در تصميم 3 شرح داده شده است، ممنوع می باشد.


تصميم 6
در خارج از زمين بازى، مى توان علامتى به فاصله 9.15 متر از قوس مركز روى خط دروازه رسم كرد، تا داور در موقع اجراى ضربه كرنر، از رعايت فاصله مجاز، مطمين شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


زمین بازی فوتبال


ماخذ : ايرفو

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۲/۱۶ساعت ۱۶:۴۰ بعد از ظهر  توسط یدالله برقی  | 

مضمون کینگ : موضوعات رسانه ای ورزشی

محقق و مترجم : یدالله برقی

بررسی :

این بخش محتوای رسانه ورزشی و متنهای ورزشی را بررسی می کند . مخصوصاً ، این بخش روشهایی که رسانه از چارچوب ها ، حکایت ها ، روشهای نوشتن ، شخصیت بخشی و تصاویری برای ایجاد متنهای ورزشی معنادار و سرگرم کننده استفاده می کند را کشف می کند . این بخش همچنین با نمایی جنسیت ، نژاد و ملیت گرایی را بررسی می کند که به عنوان مثالهایی از روشی است که متنهای ورزشی می تواند خصوصیات خصوصی و گروهی و تأثیر آن روشها در دید افراد در جهان پیرامون آنها را طرح ریزی کند . این آنالیز بر عهده گرفته شده تا مدیران ورزشی قادر باشند بازنمایی ورزش را در رسانه ها رمز گشایی و نوسازی کند .

بعد از تکمیل این بخش خواننده باید قادر باشد تا :

·        اهمیت رمز گشایی رسانه ورزشی را به منظور فهم موضوعات و مقالات ورزشی به عمومیت در آورد.

·        توضیح دهد که متن چیست .

·        روشهایی را که متنهای ورزشی و سرگرم کننده به گونه ای ایجاد شوند که معنادار و سرگرم کننده باشند را شناسایی کند.

·        روشی را که ورزش می تواند در یک رسانه ، با مراجع ویژه با موضوعات مختلف اجتماعی از قبیل جنسیت ، نژاد و ملیت گرایی نمایش داده شود را به عمومیت درآورد.


مقدمه

در پایان قرن بیستم ، Real ( 15 : 1998) ذکر کرد که نادیده گرفتن رسانه ورزشی و سرگرم کننده در جامعه معاصر می تواند شبیه نادیده گرفتن نقش کلیسا در دورۀ میانسالی یا نادیده گرفتن نقش هنر در در رنسانس باشد . به عبارت دیگر رسانه ورزشی یک ویژگی حاضر در همه جامعه معاصر است و بدون قدرت آنالیز رسانه ورزشی ما نمی توانیم امیدوار باشیم که جامعه ای را که در آن زندگی می کنیم را درک کنیم . Real همچنین استدلال کرد که با اشباع شدن رسانه ورزشی ممکن است آنالیز کردن آن مشکل شود . بنابراین ، این تناقض بخاطر این است که فهم و درک رسانه ورزشی در یک جامعۀ بزرگ ، یک بحران است . به این خاطر ما تصاویر و صداهایی از حوادث ورزشی و محتویات آن در گذشته ، حال و آینده بمباران می شویم ، برای ما سخت و غیر ممکن می شود مکانی را تجدید و تحلیل کنیم که در یک نقطه مبنا قرار گرفته است . اغلب و مخصوصاً این حالت در مورد افرادی که برای مطالعات ورزشی نامردی می شوند و یا افرادی که در یک صفت ورزشی استخدام می شوند ، افرادی که در یک محیط ورزشی و سرگرم کننده رشد کرده اند در تشریفات عجیب و غریب خاصی غرق هستند و از سنین ابتدایی با خانواده ، دوستان و همسالان زیاد رفت و آمد می کنند می تواند درست باشد و صدق کند . ( در موارد زیادی ، ورزش ( یا سرگرمی ) و رسانه از وسایل مهم در ایجاد و فهم یک سری خصوصیات فردی و گروهی به حساب می آیند . این خصوصیات باعث می شوند که آنالیز کردن یک رسانه ورزشی سخت شود اما مهم تر از همه توسعۀ مهارتها برای فهم و درک موضوعات رسانه ورزشی است. )

 

یک متن ( ورزشی یا سرگرم کننده ) چیست ؟ ( متن یا محتوا چیست ؟ )

موضوع یک رسانه ورزشی فقط نوشتن و یا چاپ لغات نیست ، هر چند که متن می تواند بصورت یک کتاب نیز باشد که شما می توانید مستقیماً آنرا بخوانید . بلکه یک موضوع هر چیزی در شکل صوتی یا بصری نیز می تواند باشد یک سرگرمی را به شونده نشان می دهد . بنابراین ، موضوع یک رسانه سرگرم کننده می تواند در اعلانات روی یک بزرگراه ، تبلیغ یک علامت ویژه بوز دایی باشد که توسط یک ورزشکار معروف استفاده شده است . یک بخش زنده رادیویی از یک بازی اتحادیه رگبی یا یک آهنگ پاپ که توسط همسر یک بازیکن اجرا شده است باشد . در هر یک از این مثالها صوتی با بصری می تواند توسط افراد مختلف ، بسیار متفاوت استنباط شود .

این امکانات تفسیری موضوعات سرگرم کننده بسیار نامحدود هستند ، زیرا آنها به گستردگی تنوع افراد و حوادث که توسط روزنامه نگارها ، ویراستارها ، مفسران و عکاسان با دستور جلسه های حرفه ای و خصوصی ویژه ای ایجاد شده اند بر می گردد و می توانند در یک زمینه وسیع توسط خواننده ها ، شنونده ها و کاربرانی که روشهای منحصر به فردی برای خواندن یک مطلب دارند بررسی شوند .

در نتیجه ، موضوعات رسانه های ورزشی در زمینه های مختلف بوجود آمده و بررسی شدند ، این موضوعات می توانند بطور برجسته ای متفاوت فهم و استنباط شوند. برای مثال شخصی که در حال رانندگی ماشین است ، از یک ورزشکار معروف روی تابلو اعلانات تبلیغ کند ، در حالیکه دیگری این کار را با بی میلی انجام دهد ، به این خاطر که آن شخص از تیمی که آن ورزشکار بوده بیزار است .

 

ورزش و رسانه  : مدیریت گروهها

در توسعه استنباط و درک روشهایی که رسانه یک سرگرمی یا ورزش را نشان می دهد لازم به ذکر است که متنها و موضوعات روشهای ویژه ای از دید جهان ، جلوگیری از روشهای دیگر و حتی روشهای ساختاری مربوط به موضوعات و مقالات را پرورش دهد . ( Dahlgren . 1992:13 ) . به عبارت دیگر متنهای رسانه ورزشی می تواند یک روش تاثیر گذار در افرادی باشند که می خواهند جهان پیرامون خود را درک کنند. برای مثال ، یک تأکید روی ورزش مردان در پوشش رسانه است که می تواند افراد جوان ( زن با مرد ) را ترغیب و تشویق کنند تا جهان را به عنوان مکانی ببینند که آنها به خاطر فعالیت خود پاداش می گیرند . موضوعات و مقالات ورزشی ممکن است مانع این شود که افراد بتوانند جهان پیرامون خود را در روشهای ویژه ای استنباط و تفسیر کنند .

برای مثال ، روی ملی گرایی و میهن پرستی تاکید شده است ممکن است تفکیک و مبارزه طلبی را تقویت کند ، که محدود به یک دید کوتاه از جهان بدون حاشیه است . در پایان ، این روش که یک متن ساخته می شود ممکن است در تفسیر و تدبیر بسیار مفید باشد .

برای مثال ، یک مقاله روزنامه ممکن است شامل یک داستان ، سر صفحه ، عکس و یک زیر نویس باشد.

عنوان متن و زاویه عکس ممکن است اضطراب را در خواننده تحریک کند که روی خواندن داستان تاثیر خواهد گذاشت .

در زندگی روزانه ما از موضوعات و متنهای رسانه های ورزشی استفاده می کنیم که ممکن است جنبه سرگرمی داشته باشد و ما را سرگرم کند .

این موضوعات دربارۀ جهان و جائیکه ما در آن زندگی می کنیم هستند این متنها خشی نشیند و  وجود خارجی دارند . آنها روی خواندن موضوعات بطور آگاهانه و ناآگاهانه تأثیر می گذارند . به منظور اینکه حس سرگرمی چگونه ایجاد می شود ، این جهان و مکانی که آن ما در آن هستیم ، ایدئولوژی ها را تجزیه و تحلیل کرده است . این آنالیز به توانایی رمزگشایی و تجدید بنای موضوعات رسانه ورزشی بستگی دارد ، که بتواند کدها و ساختارهایی را که ، مخفی و آشکار هستند را کشف کنید .

 

رمز گشایی رسانه :

( 81 : 1981 ) Hartley  پیشنهاد کرد که وقایعی نیاز است که به یک مکان مناسب در یک گروه ارجاع شوند که رسانه این کار را با استفاده از نقشه های فرهنگی جهان اجتماعی انجام می دهد . نقشه ها مانع از این می شوند که جهان به عنوان یک کیک کوچک با حوادث آشفته و بی نظم به نظر برسند که حوادث را در یک مفهوم اجتماعی ارجاع می دهد و آنجا را رخدادهای معروف مربوط می سازد و در یک چارچوب پر معنار جاگذاری می کند که شنونده با آنها آشنا باشد . ( 1978 , Robert , Glarke , Jefferson , Critcher , Hall ) . این نقشه ها اشاره به یک سری کدها داشت که مطابق با دیدۀ ( 1973 ) Hall و پیکربندی معنایی اشاره داشت که یک علامت یا متن را قادر می ساخت تا در مفاهیم و فرمت های مختلف بکار برده شود که روزنامه نگارها بتوانند آنها را طبقه بندی ، انتخاب ، سازماندهی و به عنوان اخبار نشان دهند . ( 1991 : 149 Chan , Baranek , Ericson   ) . در پایان Gitlin(1980 ) به قواعد ، اصول انتخاب ، تأکید و ارائه مفاهیم ترکیب شدۀ تئوری های موجود ، حوادثی که اتفاق می افتد و چیزهایی که اهمیت دارند اشاره کرد . او استدلال کرد که این چارچوبها شبیه نقشه های معنادار ، سازماندهی جهان برای رسانه و شونده های آن هستند . Gitlin پیشنهاد کرد که وجود این چارچوبها و اینکه چگونه استفاده می شوند ، یا اینکه چرا این چارچوب دیگری ند ، و اینکه چگونه این چارچوب مختلف توسط افرادمختلف در گشتاورهای مختلف استفاده شده اند بررسی و شناسایی شود .

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۲/۰۸ساعت ۱۷:۵۲ بعد از ظهر  توسط یدالله برقی  | 

مبانی روانی اجتماعی در ورزش

(محقق یدالله برقی )

 

 تربیت بدنی و ورزش در مفهوم کلی کلمه، یک پدیده اجتماعی است که با اعتلای آن ،روابط افراد جامعه و سلامت جسم وروح آنها استحکام می یابد .بنابراین ،روابط اجتماعی و تربیت بدنی وورزش بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند و در تامین بهداشت روانی کودک و نوجوان وهمچنین در جهت گیری مطلوب جامعه بسیار موثر می باشد . 

  

  بر اساس تحقیقات کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در کشورهای صنعتی حدود ده درصد از افراد جامعه به نوعی به اختلال روانی مبتلا هستند از این رو بهداشت روانی که هدف آن سالم سازی محیط روانی و پیشگیری از اختلالات روانی است از اهمیت شایانی برخوردار است همان گونه که بیماریهای جسمانی سلامت جسم انسان را تهدید می کند، برای سلامت روانی نیز خطراتی غیر قابل اجتنابی وجود دارد . در زندگی هر شخصی لحظات حساس ،موقعیتها و پیش آمدهای ناگوار وجود دارد.

چگونگی تاثیر این گونه رویدادها بر روی شخص و نحوه برخورد شخص با آنها از نقطه نظرات سلامت روان بسیار حائز اهمیت است خانواده، مدرسه ، جامعه سه عامل مهم در بروز و ظهور بیماریهای روانی محسوب می شوند .نتیجتا" در هر برنامه و طرح بهداشت روانی باید هر سه عامل فوق مورد توجه قرار گیرند .محیط روانی انسان شامل کلیه عواملی است که روی رفتار وی اثر می گذارد بسیاری از آشفتگیها وسرگشتگیهای روانی و اعتیاد نتیجه روابط شخص با افراد خانواده و اجتماع است . بنابراین در پیشرفت بهداشت روانی هر جامعه ،کلیه افراد آن از هر طبقه و گروهی اعم از مقامات مذهبی ،اداری ،آموزشی وقضایی وظایف خطیری ر ابر عهده دارند.بهداشت روان کودکان به خصوص بهداشت روان دانش آموزان است که یک سوم کل جمعیت را تشکیل می دهند .مهم جلوه می کند. هر روز صبح بچه ها را به دست مکان آموزشی به نام مدرسه می سپاریم وظهر ویا عصر آنها را تحویل می گیریم.در این مدت چه اتفاقاتی ممکن است برای آنها رخ دهد؟ باید کاری کرد که بچه ها در این مدت آسیب نبینند.

از کجا باید آغاز کرد؟

باید از مدرسه آغاز کرد،زیرا کودک تا هفت سالگی در آغوش خانواده است و از۷تا۱۸ سالگی در اختیار مدرسه قرار می گیرد .شخصیت یک فرد هم تا قبل از۱۸سالگی شکل می گیرد .یعنی نمی توان گفت که یک فرد تا ۱۸ سالگی طبیعی بوده اما بعد از آن دچار اختلال شده است از این رو، بسیار مهم است که مربیان یا افرادی که با بچه های سنین مدرسه سروکار دارند، بدانند که چگونه با بچه ها صحبت کنند.

با توجه به مقدمه فوق در تعریف بهداشت روانی باید گفت : بهداشت روانی عبارت از پیشگیری از پیدایش بیماریهای روانی و سالم سازی محیط روانی است تا افراد جامعه بتوانند با برخورداری از هر یک روان متعادل با عوامل محیط خود روابط صحیح برقرار کرده و در راه رسیدن به هدفهای متعالی خود پیروز شوند. بهداشت روانی مشمول عام دارد و شامل کلیه افراد و گروههای جامعه است وتنها منحصر به بیماران روانی نیست .به عبارت دیگر بهداشت روانی یک امر همگانی است و به تمام طبقات و گروهها اعم از پیرو جوان وکودک و بزرگ مربوط میشود . فعالییت اصلی در مورد بهداشت روانی این است که اساسا" نباید گذاشت بیماری روانی به وجود آید .اگر ناراحتی عصبی ناشی از فشارهای درونی یا محیطی حادث شد باید پیشگیری کرد که تبدیل به ناراحتی روانی نشود .گروهی از محققان بر این باورند که فشارهای روحی،ذهنی و عاطفی میتوانند تقریبا تمام بیماریهایی را که به صورت ژنتیکی فرد مستعد آنهاست بوجود بیاورند. این بیماریها شامل:آسم،سرطان،اختلالات و آشفتگی گوارش وامراض قلبی می شود. تمام این بیماریها و همچنین دیگر بیماریهایی که در خانواده شایع بوده اند.

آنچه که مسلم است جامعه نمیتواند و نباید موضوع بیماریهای روانی را امری شوخی وسرسری تلقی کند. جامعه نیاز به انسانهایی دارد که نه تنها از سلامت جسمانی برخوردار باشند بلکه از سلامت روانی نیز بهرمند باشند. از آنجا که منشائ بسیاری از ناراحتیهای روانی ، خانواده ، مدرسه و اجتماع و در بعضی موارد سستی مبانی اعتقادی خود شخص است . باید در فعالییتهای بهداشت روانی به همه عوامل فوق توجه لازم مبذول گردد. و در ارائه چنین خدمت مردمی باید مدارس، دانشگاهها ، مساجد ، بازار ، کوچه و خیابان به مراکز آموزش متقابل وکمک اخلاقی ،معنوی و انسانی مبدل شوند و در ارتباط صحیح با مردم قرار گیرند.

تربیت بدنی وزارت اموزش و پرورش در پی تحقیق سیاستهای خود مبنی بر ایجاد فرصت و زمینه در کسب سلامتی جسمانی وروانی دانش اموزان پسر و دختر آموزشگاهای کشور از طریق فعالیتهای ورزشی همواره تلاش دارد تا با اقوال نظری وافعال عملی ،اذهان عموم،والدین، مدیران مدارس ،مربیان ورزش ،مسئولین کشور ودست اندرکاران علم تربیت را متوجه این پدیده با ارزش یعنی سلامت تن وروان بنماید.

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۱/۱۲ساعت ۱۱:۳۷ قبل از ظهر  توسط یدالله برقی  | 

ایران در بازی هایالمپیک :محقق يدالله برقي

1948 - لندن (انگلستان)


تعداد ورزشکارانایران: 38 تن، ‌تیراندازی (3) مشت زنی (9) وزنه برداری (5) کشتی آزاد (8) تیم ملیبسکتبال (12) ژیمناستیک (1)
نتایج کاروان ورزشی ایران:
-
بسکتبال: با 5 باختو یک برد، در میان 23 کشور پانزدهم شد.
-
کشتی آزاد: منصور رئیسی (چهارم)، عباسزندی (هفتم مشترک)، ابوالقاسم سخدری (پنجم مشترک). عنوان تیمی: نهم.
-
وزنهبرداری: جعفر سلماسی (مدال برنز)، محمود نامجو (پنجم- شکستن رکورد دو ضربجهان).
-
نتیجه: ایران با کسب یک مدال برنز در رده آخر کشورهای دریافت کنندهمدال (سی و چهارم) قرار گرفت.

1952 - هلسینکی (فنلاند)


تعداد ورزشکارانایران: 22 تن، کشتی آزاد (8) وزنه برداری (7) مشت زنی (6) دوومیدانی (1)
نتایجکاروان ورزشی ایران:
-
کشتی آزاد: محمود ملاقاسمی (مدال برنز)، مهدی یعقوبی (هشتم مشترک)، ناصر گیوه‌چی (مدال نقره)، جهانبخت توفیق (مدال برنز)، عبداللهمجتبوی (مدال برنز)، غلامرضا تختی (مدال نقره)، عباس زندی (پنجم). عنوان تیمی: سوم .
-
وزنه برداری: محمود نامجو (مدال نقره)، علی میرزایی (مدال برنز)، محسن عدلطباطبایی (هشتم)، حسن فردوس (پنجم)، جلال منصوری (هشتم)، محمدحسن رهنوردی (چهارم)،فیروز برهان (پنجم). عنوان تیمی: سوم.
-
نتیجه: ایران با کسب 3 مدال نقره و 4مدال برنز در رده سی ام جای گرفت.

1956 - ملبورن (استرالیا)

تعداد ورزشکاران ایران: 17 تن، کشتی آزاد (8) وزنه برداری (7) دوومیدانی (2)
نتایج کاروان ورزشی ایران:
-
کشتی آزاد: محمدعلی خجسته‌پور (نقره)، مهدی یعقوبی (نقره)، ناصر گیوه‌چی (ششم مشترک)، امامعلی حبیبی (طلا)، نبیسروری (چهارم مشترک)، عباس زندی (هفتم مشترک)، غلامرضا تختی (طلا). عنوان تیمی: سوم.
-
وزنه برداری: محمود نامجو (برنز)، هنریک تمرز (پنجم)، ابراهیم پیروی (هفتم)، جلال منصوری (چهارم)، فیروز پژمان (چهارم). عنوان تیمی: سوم.
-
دوومیدانی: نجم‌الدین فارابی (با 5103 امتیاز، چهاردهم).
-
نتیجه: ایران با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و یک برنز در رده بندی نهایی، چهاردهم شد.

1960 - رم (ایتالیا)

تعداد ورزشکاران ایران: 25 تن، مشت زنی (4) دوومیدانی (1) کشتیآزاد (8) کشتی فرنگی (4) وزنه برداری (7) تیراندازی (1(
نتایج کاروان ورزشیایران:
-
کشتی آزاد: محمدابراهیم سیف پور (برنز)، مهدی یعقوبی (هفتم)، مصطفیتاجیک (چهارم مشترک)، محمدخادم ازغدی (هشتم)، امامعلی حبیبی (چهارم مشترک)، غلامرضاتختی (نقره). عنوان تیمی: پنجم.
-
کشتی فرنگی: محمد پذیرایی (برنز)، حسینملاقاسمی (ششم مشترک).
-
وزنه برداری: اسماعیل علم خواه (برنز)، محمد عامیتهرانی (ششم)، هنریک تمرز (چهاردهم)، امیری منگشتی (دهم).
-
نتیجه: ایران با کسبیک مدال نقره و سه مدال برنز در رده بیست و هشتم جای گرفت.

1964 - توکیو (ژاپن)

تعداد ورزشکاران ایران: 58 تن، دوومیدانی (8) دوچرخه سواری (4) مشتزنی (1) شنا(1) شیرجه (1) ژیمناستیک (2) فوتبال (18) تیراندازی (4) کشتی آزاد (7) کشتی فرنگی (5) شمشیربازی (4)
نتایج کاروان ورزشی ایران:
-
کشتی آزاد: اکبرحیدری (برنز)، عبدالله خدابنده (هشتم)، عبدالله موحد (پنجم)، محمدعلی صنعتکاران (برنز)، منصور مهدی زاده (چهارم)، غلامرضا تختی (چهارم). عنوان تیمی: پنجم.
-
کشتی فرنگی: رسول میرمالک (ششم)، اصغر ذوقیان (هفتم مشترک).
-
وزنه برداری: رجبیاسلامی (دهم)، پرویز جلایر (هفتم).
-
نتیجه: ایران با دریافت 2 مدال برنز در ردهبندی نهایی، سی و پنجم شد.

1968 - مکزیکو (مکزیک)


تعداد ورزشکاران ایران: 14 تن، دوومیدانی (1) وزنه برداری (4) کشتی آزاد (8) کشتی فرنگی (1)
نتایج کاروان ورزشی ایران:
-
کشتی آزاد: ابوطالب طالبی (برنز)، شمس‌الدین سیدعباسی (برنز)، عبدالله موحد (طلا)، علی محمدمومنی (چهارم). مقام تیمی: ششم.
-
وزنه برداری: محمد نصیری (طلا)، پرویز جلایر (نقره)، نصرالله دهنوی (ششم). مقام تیمی: چهارم.
-
نتیجه: ایران با کسب 2 مدالطلا، یک نقره و دو برنز در رده بندی نهایی، نوزدهم شد.

1972 - مونیخ (آلمانغربی)

تعداد ورزشکاران ایران: 51 تن، کشتی آزاد (10) مشت زنی (5) فوتبال (19) کشتی فرنگی (5) دوچرخه سواری (4) وزنه برداری (3) دوومیدانی (3) شمشیربازی (2)
نتایج کاروان ورزشی ایران:
-
وزنه برداری: محمد نصیری (نقره)، نصراللهدهنوی (پنجم). عنوان تیمی: ششم.
-
کشتی آزاد: ابراهیم جوادی (برنز)، رمضان خدر (هفتم)، منصور برزگر (پنجم مشترک). مقام تیمی: ششم.
-
کشتی فرنگی: رحیم علیآبادی (نقره).
-
نتیجه: ایران با دریافت 2 مدال نقره و یک برنز در رده بیست وهشتم جای گرفت.

1976 - مونترال (کانادا)


تعداد ورزشکاران ایران: 88 تن، فوتبال (19) تیراندازی (4) شمشیربازی (13) مشت زنی (6) دوچرخه سواری (7) وزنه برداری (7) واترپلو (11) دوومیدانی (4) کشتی آزاد (10) کشتی فرنگی (7)
نتایج کاروان ورزشی ایران:
-
کشتی آزاد: منصور برزگر (نقره)، محسن فره وشی (چهارم)، رمضان خدر (پنجم).
-
وزنهبرداری: محمد نصیری (برنز).
-
کشتی فرنگی: مرادعلی شیرانی (ششم).
-
نتیجه: ایران با کسب یک مدال نقره و یک برنز در رده بندی نهایی، سی و سوم شد.

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۲/۲۴ساعت ۱۵:۵۸ بعد از ظهر  توسط یدالله برقی  | 

طرح درس كلي رشته هندبال

 

جلسه

موضوع درس

روش اجرا

تعريف ضربه

نكات اصلي

اشتباهات رايج

1

آشنايي با توپ
( هندبال )

- دانش آموزان با دردست گرفتن توپ و آشنا شدن با حجم و اندازه و وزن توپ آنرا به سمت بالا پرتاب كرده و دريافت مي كنند.

- توپ را بر روي زمين قل داده و دوباره مي گيرند .

- توپ را دور كمر چرخانده ... دور زانوها چرخانده .

- توپ را با يك دست گرفته و به همه جهات بچرخانند.

 

- بهتر است كه توپ به تعداد دانش آموزان موجود باشد .

- دانش آموزان از لباس مناسب ورزشي استفاده كنند ( بلوز و شورت ورزشي )

- توپ ها از وضعيت استاندارد برخوردار باشد ( سايز توپ براي رده سني دبيرستان 2 باشد )

 

2

آموزش دريبل

- با آرنج خم توپ را بطرف زمين هل داده شود.

- از مفصل مچ دست و آرنج بيشتر بايد استفاده شود.

- با هردو دست حركت انجام شود.

ارتفاع توپ بايد كنترل شود كه توپ پس از برگشت از زمين تا حد كمر بالاتر نيايد.

- به دانش آموزان توصيه شود كه آنها رو به بالا و به توپشان نگاه نگنند.

- از حالت نشسته به توپ ساكن ضربه زده و توپ را از زمين بلند كنند با ( دريبل زدن )

- دريبل آموزش داده شده را در حالت دويدن اجرا كنند.

رد و بدل كردن توپ مابين زمين و دست بازيكن

- توپ جلوتر از بدن به زمين برخورد كند .

- دانش آموزان به توپ نگاه نكنند.

- ضربه زدن به توپ

- نگاه كردن به توپ

- با دو دست دريبل نزنند

- محل توپ

- پس از قطع دريبل دوباره اقدام به دريبل كردن

 


 

جلسه

موضوع درس

روش اجرا

تعريف ضربه

نكات اصلي

اشتباهات رايج

3

آموزش پاس و دريافت

- دانش آموزان دو به دو روبروي يكديگر ايستاده و هر دو نفر يك توپ در اختيار داشته سپس با دست قوي تر و گذاشتن پاي مخالف در جلو اقدام به ارسال توپ به طرف يار خود مي كند.

- از چرخش كمر، كتف ، آرنج و مچ دست استفاده مي شود .

- توپ بايد مسير مستقيم و بدون قوس به طرف سينه يار ارسال شود .

- مچ دست در انتها بايد شكسته شود و دست به دنبال توپ كشيده شود ( ادامه حركت )

- دست مخالف در هنگام پاس به طرف عقب حركت كند .

رد و بدل شدن توپ مابين دو نفر به منظور زودتر رسيدن به دروازه حريف

- دست و پاي مخالف

- رعايت اصل

- كشيدن شدن دست به دنبال توپ

توپ به سمت سينه يار هدايت نمي شود.

 

دريافت كردن

- دريافت با هردو دست به طوري كه شست ها در پشت توپ قرار گرفته و بقيه انگشتان باز مي باشد.

- در هنگام دريافت كردن يك پا به سمت عقب حركت كرده وتوپ را دريافت مي كنيم .

 

 

 

 

كنترل مستقيم و گرفتن توپ

- فاصله دو دست از همديگر خيلي زياد نباشد كه توپ در هنگام دريافت كردن از دست رها شود.

ثابت ايستادن و حركت نكردن به سمت عقب در هنگام دريافت توپ

 


 

جلسه

موضوع درس

روش اجرا

تعريف ضربه

نكات اصلي

اشتباهات رايج

4

انواع پاس

1- پاس سرعتي ( كوتاه)

2- پاس قوسي ( بلند )

3- پاس زميني

پاس سرعتي

- دانش آموزان دو نفر دونفر به فاصله 4 متر روبروي همديگر ايستاده و توپ را مستقيم به طرف سينه يار پرتاب كرده

- دانش آموزان دو نفر دونفر در طول زمين هندبال حركت كرده و در حين راه رفتن به يكديگر پاس كوتاه مي دهند اين تمرين در برگشت با دست مخالف اجرا مي شود .

پاس قوسي

- در روي خطوط طولي زميني دانش آموزان مي ايستند و توپ را با قوس زياد به طرف يكديگر پرتاب مي كنند ( فاصله 20 متر)

پاس زميني

- به فاصله 6 متر روبروي يكديگر ايستاده وتوپ را در   يار روبرو به زمين زده به طوري كه توپ مستقيم به طرف سينه يار هدايت شده و دريافت شود .

رد و بدل شدن توپ مابين دو نفر

 

 

مسير توپ كاملاً مستقيم و موازي با زمين باشد .

 

 

 

 

 


قوس توپ به اندازه كافي و متناسب با فاصله دو يار از همديگر باشد .

 

 

توپ حتماً در فاصله  يار به زمين برخورد كند.

 

 

توپ به سمت سينه يار هدايت شود و دريافت ناقص انجام گيرد

 


 

جلسه

موضوع درس

روش اجرا

تعريف ضربه

نكات اصلي

اشتباهات رايج

5

مابقي پاسها

4- پاس پشت

5- پاس بالاي سر

6- پاس مچ

پاس پشت

- فراگير توپ را بوسيله پنجه ها در اختيار گرفته پشت كمر برده و با حركت مج دست به سمت داخل توپ را به ياري كه به موازات خود ايستاده است مي فرستد.

پاس بالاي سر

اين نوع پاس در هندبال امروزه متداول نيست .

 

پاس مچ

-فراگير با چرخش خارجي مچ دست به اندازه 180 درجه به سمت خارج بدن توپ را به بازيكن كناري خود مي فرستد.

 

رد و بدل شدن توپ مابين دو نفر

 

 

 

مسير  موازي با زمين حركت كند .

 

 

 

 

 

 

 

توپ موازي با زمين حركت كند.

 

 

توپ به سمت پاي بازيكن پاس داده مي شود.

 

 

 

 

 

توپ از مسير اصلي خود منحرف شده و به سمت بالاتر يا پايين و يا طرفين حركت كند

 

 

نكته :  در تمام انواع پاسها فراگير با هر دو دست تمرين كند .
 

موضوع درس

روش اجرا

تعريف ضربه

نكات اصلي

اشتباهات رايج

انواع شوتها

الف) شوت ثابت

- فراگير توپ را دردست گرفته پاي مخالف دست پرتاب را جلوتر گذاشته و با چرخش كمر به سمت عقب توپ را به سمت عقب برده و دست كاملاً باز و با چرخش سريع كمر و قدرت كتف توپ را به طرف روبرو پرتاب مي كند.

- با هردو دست تمرين شود .

پرتاب سريع توپ به سمت دروازه حريف براي كسب امتياز

قدرت در شوت

سرعت در شوت

دقت در شوت

- رها شدن توپ از پهلو بطوري كه دست توپ را تا آخرين لحظه هدايت نكند.

- حركت آرنج از سمت پايين به طرف جلو

ب ) شوت سه گام

- ابتدا بازيكن بدون توپ ايستاده و با توجه به دست پرتاب آموزش سه گام كه براي دست راستي ها چپ راست چپ و براي دست چپي ها راست چپ راست مي باشد را تمرين مي كند . بهتر است جاي پاي فراگير را در ابتدا علامت گذاري كرده و خود  فراگير با خواندن چپ پا راست چپ راست پرش كرده و تمرين كند سپس اين حركت با توپ انجام گيرد.

پرتاب سريع توپ با استفاده از گامها و پرش به سمت دروازه حريف براي كسب امتياز

- قدرت در شوت

- سرعت در شوت

- دقت در شوت

- رانينگ كردن

- كمتر از سه گام برداشتن يعني روي پاي موافق بلند شدن

ج ) شوت در حال حركت

فراگيردر حال حركت و دويدن باشد و توپ را گرفته و بدون اينكه پرش كند در همان حال توپ را به سمت دروازه شوت مي كند.

پرتاب توپ به سمت دروازه حريف بدون پرش

 

رانينگ كردن

د ) شوت
|شيرجه اي

اين شوت براي بازيكنان خط و همچنين در موقع پرتاب پنالتي استفاده مي شود به اين صورت كه بازيكن پاي مخالف را جلو قرارداده و در موقع پرتاب بدن را به سمت جلو خم كرده و با حالت شيرجه به طرف زمين حركت مي كند و در اين موقع قبل از اينكه دستها تكيه گاه بدن بروي زمين شود توپ را رها مي كند.

پرتاب توپ به سمت دروازه حريف بدون پرش

شيرجه زدن پس از رها شدن توپ

قبل از رها شدن توپ از دست بازيكن خود را به داخل محوطه دروازه بيندازد


 

موضوع درس

روش اجرا

تعريف ضربه

نكات اصلي

اشتباهات رايج

هـ ) شوت زير

 

 

 

 

 

- فراگير بجاي اينكه توپ را بطور معمول شوت كند دست را به سمت پايين برده بطوري كه بدن نيز كمي به سمت پايين خم شده و حدوداً از نزديك زانوي بازيكنان حريف توپ را به سمت دروازه روبرو پرتاب مي كند.

- در مواقعي كه دفاع بلند قد بوده و زدن شوت پرشي و شوت روي سر مشكل مي باشد اين نوع شوت استفاده مي شود .

 

 

 

 

 

 

 

پرتاب توپ به سمت دروازه حريف و كسب امتياز

فريب دادن مدافعين به طوري كه ابتدا شوت بالاي سر را نشان داده و سپس خيلي سريع خم شده و شوت زير را اجرا مي كند .

 

 

نكته : اين شوت حتماً در سالن ها و زمين هايي كه قابليت ارتجاع داشته و آسفالت نباشد بايد آموزش داده شود و گرنه سبب آسيب ديدگي وترسيدن فراگيران از حركت مي شود .


 آموزش سيستم هاي دفاعي

 

0-6     اين نوع سيستم دفاعي مواقعي كه تيم روبرو شوت زن روي سر نداشته و بيشتر با خط زن يا با برش از ميان مدافعين سعي در كسب نتيجه مي كند كه همه مدافعين روي خط منطقه دروازه قرار مي گيرند .

1-5   در اين نوع سيستم دفاعي يك بازيكن بيرون از منطقه دروازه بان قرار گرفته و بازيكناني كه شوت روي سر مي زنند را دفاع مي كند و پنج نفر بقيه روي خط دفاع
            مي كنند .

2-4   در اين نوع سيستم دفاعي دو بازيكن بيرون از منطقه دروازه بان قرار گرفته و بازيكناني كه شوت روي سر مي زنند را دفاع مي كند و چهار نفر بقيه روي خط دفاع
          مي كنند.

3-3   در اين نوع سيستم دفاعي سه بازيكن بيرون از منطقه دروازه بان قرار گرفته و بازيكناني كه شوت روي سر مي زنند را دفاع مي كند و سه نفر بقيه روي خط دفاع
          مي كنند.

 

آموزش سيستم هاي حمله اي

 

1-5     يك بازيكن بعنوان خط زن ما بين مدافعين حريف روي منطقه دروازه فعاليت مي كند و 2 بازيكن بعنوان گوش -2  بازيكن بغل و يك بازيكن بعنوان توپ پخش كن فعاليت مي كند.

2-4  دو بازيكن بعنوان خط زن مابين مدافعين حريف روي منطقه دروازه فعاليت مي كند و 2 بازيكن بعنوان گوش -2 بازيكن ديگر در وسط بعنوان توپ پخش كن فعاليت   

         مي كنند .

 

 

 آموزش دروازه بان

براي آموزش دروازه بان ابتدا بايد به دروازه بان آموزش داده شود كه با استفاده از دستها و پاها توپ را دفع كرده و احتياجي به شيرجه زدن نمي باشد . دروازه بان هميشه دستها را بالا نگه داشته و با حركت پا حالت نيم قوس بين دو ميله در جهت توپ حركت مي كند . براي آموزش دروازه بان بهتر است با زدن ضربه هاي مختلف به گوشهاي دروازه و جاهاي مختلف عكس العمل دروازه بان را بالا برد . دروازه بان رو به ديوار با فاصله يك متري از ديوار مي ايستد و با زدن ضربه به ديوار توسط مربي سعي در دفع توپ مي كند. افراد قد بلند ، چابك و كساني كه سرعت عكس العمل بالايي دارند براي پست دروازه باني بهتر است انتخاب شوند .

 

بازي و آموزش قوانين

هر تيم شامل 14 بازيكن كه يك نفر بعنوان دروازه بان و 6 نفر ديگر بازيكن داخل زمين و 7 نفر ديگر بعنوان بازيكنان ذخيره مي توانند در هر موقع بدون هيچگونه محدوديتي با رعايت قوانين تعويض از كانال منطقه تعويض تيم خود به داخل زمين وارد شوند.

در اين بازي رانيينگ و دبل تخلف محسوب شده و فقط خطاهاي اخطار 2 دقيقه ، ديسكالينه ، اكسكلود EXCLOD و امتيازات ، تايم اوت ها دربرگه منشي ثبت مي شود.

موقع پرتاب اوت بايد حداقل يك پاي بازيكن با خط اوت تماس داده باشد موقع زدن ضربه نبايد پاي بازيكنان خط منطقه دروازه را لمس كند . خوردن توپ به زيرزانو تخلف محسوب مي شود .

زمان بازي دو وقت 30 دقيقه براي بزرگسالان ( 16 سال به بالا) و دو وقت 25 دقيقه اي براي جوانان و زنان و دو وقت 20 دقيقه اي براي نوجوانان كه استراحت مابين دو نيمه همه رده هاي سني 10 دقيقه مي باشد .

اندازه زمين 20 × 40 متر و اندازه دروازه 3×2 متر و سايز توپ براي مردان 425 تا 475 گرم و 58 تا 60 سانتي متر محيط آن سايز 3

سايز توپ براي خانمها 325 تا 375 گرم و 54 تا 56 سانتي متر محيط آن سايز 2

 

تهیه کننده یدالله برقی دانشجوی کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۲/۱۸ساعت ۲۰:۵۸ بعد از ظهر  توسط یدالله برقی  | 

با سلام خدمت تمامی عزیزان: به این وبلاگ خوش آمدید امید وارم از مطالب جدید استفاده ببرید :باتشکر مدیریت وبلاگ یدالله برقی 

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۲/۱۸ساعت ۲۰:۴۶ بعد از ظهر  توسط یدالله برقی  | 

عکس خودم 
آموزش هندبال

 

 


 اصول آموزش هند بال2

بخش اول

مهارتها ی پیشرفته در ورزش هندبال

 

هدف کلی:آشنایی با قابلیتهای ورزشی،توانایی های حرکتی ومهارتهای پیشرفته در هندبال وارائه چند نمونه تمرین .

هدفهای رفتاری

انتظار می رود که پس از مطالعه این موارد را توضیح دهید :

1.عوامل مختلف تشکیل دهنده قابلیت ورزشی

2.آمادگی جسمانی عمومی و ویژه

3.انواع پرتابها

 

 

4.انواع شوتها

5.انواع دریافتها

6.انواع پاسها

 

7.انواع دریبلها

فصل اول
قابلیتهای ورزشی در هندبال

نمودار قابلیتهای ورزشی

برنامه ریزی آموزشی وتمرینی ورزش هندبال

الف) عوامل آمادگی جسمانی:


آمادگی جسمانی عمومی

آمادگی جسمانی ویژه

ب)خصوصیات فردی

 

خصوصیات اخلاقی

 

خصوصیات روانی

 

 

ج)تواناییهای تکنیکی وتاکتیکی

انواع پرتاب

انواع شوت

انواع دریافت

انواع پاس

انواع دریبل

انواع فریب زدن

انواع پرتاب

 

انواع شوت گل

 

 

 

انواع دریافت

 

انواع پاس

 

انواع دریبل  

 

انواع فریب دادن

 

فصل دوم

تمرینهای مربوط به افزایش قابلیتهای ورزشی در هندبال

تمرین برای افزایش قدرت وسرعت

 

 

تمرینهای ترکیبی برای افزایش تواناییهای تکنیکی در هندبال

 

تمرین برای افزایش قدرت شوت
وگرم کردن دروازه باناین گونه تمرینات با توپ مدیسین بال انجام می شود.

 

بخش دوم

تکنیکها و تاکتیکهای انفرادی و تیمی در ورزش هندبال

 

هدف کلی

آشنایی با تکنیکها وتاکتیکهای انفرادی وتیمی در

 دفاع وحمله و مهارتهای دروازه بانی

هدفهای رفتاری

 

9.تاکتیکهای حمله

10.چند تمرین مربوط به مهارتهای پیشرفته دفاع

11. چند تمرین مربوط به مهارتهای پیشرفته حمله

12. چند تمرین مربوط به مهارتهای پیشرفته ضد حمله

13.یکی از شرایط برتری یا کم شدن بازیکنان دردفاع وحمله

14.الگوی عمومی خصوصیات و تواناییهای دروازه بان

فصل سوم

تکنیکها و تاکتیکهای دفاع درهندبال

تعریف دفاع

دفاع عبارت است از جلو گیری از به ثمر رسیدن حملات

 حریف وبر هم زدن نقشه تهاجمی آنها .

مراحل چهار گانه دفاع

1.عقب کشیدن

 

2.دفاع منطقه ای موقتی

 

3.سازماندهی دفاع

 

4.دفاع در یک سیستم :که به سه گونه تقسیم می گردد

 

دفاع در یک سیستم

تمرکز بر روی توپ

 

دفاع یارگیری

 

دفاع ترکیبی

اهداف کار د فاعی

تاکتیکهای دفاع(فردی ،گروهی، تیمی)

شرایط موفقیت در کار دفاعی

اصول اساسی درآرایش دفاعی 0:6 - 5:1 -3:2:1

آرایش دفاعی 6:0

 

آرایش دفاعی 5:1

 

آرایش دفاعی3:2:1

فصل چهارم

تکنیکها وتاکتیکهای حمله در هندبال

تعریف حمله

حمله از زمانی که یک توپ را دریافت می کنیم شروع میشود وبا رسیدن توپ به دست تیم مقابل خاتمه می یابد.

مراحل پنجگانه حمله

1.ضدحمله ساده

2.ضدحمله گسترده

3.سازماندهی حمله

4.مرحله نفوذ

5.مرحله سازماندهی مجددحمله

 

فصل پنجم

 

 

تمرینهای دفاع فردی

 

 

کاربرد اشکال گوناگون دفاع در هندبال

الف)تغییرات دفاعی 0:6

ب) آرایش دفاعی 1-2-3

ج)آرایش دفاعی 1: 0 :5

د)آرایش دفاعی 2+0 :4

 

 

 

 

فصل ششم

تمرینهای مربوط به مهارتهای پیشرفته حمله

 

 

 

 

 

 

فصل هفتم

تمرینات ضد حمله به دو صورت انجام میشود

تمرینات ضد حمله در قالب بازی

 

شکلهای تمرینی ضد حمله

تمرینات ضد حمله در قالب بازی

¡بازیکنان در قالب دو تیم مساوی در منطقه 6 متر شروع به بازی میکنند ،تیم صاحب توپ باید ضمن حفاظت از توپ ،پس از چند پاسکاری توپ را با یک پاس سریع به روی یکی از تشکهایی که قبلا تعبیه شده ارسال کند .

 

 

تمرین دوم- ضد حمله

فصل هشتم

 

 

شرایط روانی تیم با تعداد بازیکنان بیشتر

¡                                                             1.تیم در صدد بدست آوردن موفقیت سریع است،به فکر بدست اوردن توپ ویا امتیاز است .

 

¡2.تیمی که از لحاظ تعداد بازیکن برتری دارد از طرف اطرافیان تحت فشار است ،در نتیجه در اکثر مواقع باعث شتابزدگی واز دست دادن موقعیت میشود.

 

 

¡3.به دلیل مسائل روانی تیم موقعیتهای زیادی را از دست میدهد  ،که باعث از بین رفتن تفاهم تیمی می شود.

 

¡ 4 .شکستهای پی در پی که معلول شتابزدگی است ،با وجود برتری از لحاظ تعداد بازیکن ،موجب اختلال در تاکتیک تیمی میشود. 

شرایط روانی تیمی که بازیکنان کمتری دارد

1. آمادگی بیشتر برای درگیری وانسجام بیشتر در بین بازیکنان

 

2.حمایت وتشویق تماشا چیان وروحیه گرفتن از مربی

 

3.در اجرای هر حرکت دقت بیشتری شود تا بهترین نتیجه بدست آید

 

4.تجربیات موفق اعتماد به نفس بازیکنان را افزایش میدهد .

دفاع با تعداد بازیکنان بیشتر

1.بازیکنان مدافع باید با اجرای دفاع تهاجمی بر تیم مقابل فشار آورند تا موجب پاسهای غیر دقیق آنها شوند.

 

2.باید اعمال تیم مقابل را دقیقا پیش بینی کرد.

 

3.دفاع یارگیری را اجرا کنند.

 

 

¡4.دفاع در حالت برتری تعداد بازیکن موقعیت خوبی است برای قطع پاسهای تیم مقابل ودر نتیجه اجرای ضد حمله.

 

5.در این حالت موقعیت مناسبی برای تغییر تاکتیکهای دفاعی پیش می آید.

 

6.میتوانند به منظور اتلاف وقت ،دفاع تاخیری را اجرا کنند .

دفاع با تعداد بازیکنان کمتر

1.تمرکز بیشتر بر دفاع در برابر توپهایی که در گوشها زده میشود.

2.حمایت بیشتر ومنسجم تر از هم تیمی ها

 

3.حالات دفاعی باید بر اساس نقاط قوت وضعف تیم خودی وتیم مقابل طراحی شود.

 

4.تلاش در جهت بر هم زدن وضعیت تاکتیکی تیم مقابل

احتمالات ممکن برای دفاع تاکتیکی

1.آیا سیستم دفاعی باید تغییر کند ؟

 

   2.اجرای دفاع 0 : 6 ،بازیکنان تیم مقابل را تحریک می کند که از نقاط نامطلوب زمین شوت کنند ودر صورت ادامه حفظ توپ ،داور به دلیل اتلاف وقت سوت خواهد زد

 

  3.بهترین سیستم دفاعی ،هنگامی که تعداد بازیکن ما بیشتر است دفاع 1 :5 یا1 :2 :3 است ویا دفاع ترکیبی

 

 

 

4.اجرای دفاع 1+0 :4در زمانی که 2بازیکن حریف در عقب زمین است ،که باید در زمان کوتاه انجام شود.

 

5.اجرای دفاع 5: 1  که بازیکنانی با مهارت فردی دفاعی برای این گونه آرایش مفید هستند.

احتمالات ممکن برای دفاع تاکتیکی (بازیکن کمتر)

1.اجرای دفاع 0: 5 ،تغییر جهت سریع در برابر توپهای گوش زمانی که تیم مقابل در صدد نفوذ از گوشهاست .

 

2.اجرای دفاع 0: 5تهاجمی  که با مدافعینی خوب میتوان به این نوع دفاع دست زد.

 

3.اجرای دفاع 1+0 که میتوان با پذیرش خطر احتمالی از این آرایش استفاده کرد.  

حمله با تعداد بازیکنان بیشتر

1.بازی در عرض زمین تا بدینوسیله از فضای بیشتری استفاده شود.

2.از تاکتیکهای حساب شده تمرین استفاده شود.

 

3.ساده ترین تاکتیک ، تاکتیکی است که موفقیت بیشتری داشته باشد.

 

4.حمله با تعداد بازیکنان بیشتر فشار نفوذ را بیشترمیکند

 

5.بازیکنان باید بکوشند ،شوتهای خود را در مناطق نزدیک به دروازه اجرا کنند.

 

6.بازیکنان باید تا آنجایی که ممکن است فشار روانی تیم را پایین بیاورند.

7. بازیکنان در حین حمله باید حتما حرکات تیم مقابل را زیر نظر بگیرند.

 

فصل نهم

آموزش دروازه بان هندبال

دروازه بانان بازیکنان کلیدی

¡در این فصل باخصوصیات وتواناییهای دروازه بان هندبال ،اشکال مختلف جاگیری در دروازه ، آشنا می شویم .

اشکال مختلف جاگیری وعکس العمل دروازه بان

 

 

 

 

 

تمرینات دروازه بان

1.بایکنان در یک خط می ایستند ودروازه بان از یک طرف شروع به حرکت میکند وتوپهای پرتاب شده بازیکنان را مهار میکند.

2.تمرین با تشکهای قرارداده شده برروی
 تیرکهای دروازه

3.تمرین با چرخش دروازه بان ومهارتوپ

 

 

بخش سوم

وسایل کمک آموزشی در ورزش هندبال وروشهای

 

 آماده سازی جسمانی وروانی بازیکنان هندبال

 

هدف کلی

-  آشنایی با وسایل یا روشهایی که میتوان از آنها جهت یادگیری واجرای بهتر تکنیکه ومهارتهای هندبال استفاده کرد.

-  آشنایی با اصول آمادگی جسمانی وتمرینهای مربوط به آن وارتباط روانی میان مربی وبازیکنان در هندبال

هدفهای رفتاری

انتظار می رود این وسایل را توضیح دهید:

1.چند وسیله کمک آموزشی

2.روش استفاده از وسایل کمک آموزشی

3.تعریف کاملی از گرم کردن

4.اهداف گرم کردن

5.چند تمرین آمادگی جسمانی

6.ارتباط مثبت بین مربی وبازیکنان

7.وظایف مربی وبازیکنان

فصل دهم

وسایل ولوازم کمک آموزشی در ورزش هندبال

 

1.تلویزیون

 

2.پوستر واسلاید

 

3.تهیه فیلم وعکس از عملکرد افراد

 

4.تهیه فیلم از تکنیکهای هندبال

 

5.نمایش کل حرکت

 

6.برای ایجاد تصویر ذهنی مهارت  را اجرا نمایند

 

7.ضبط صدای مربی وگوش دادن به آن

 

8.استفاده از وسایل کمک آموزشی ویژه آن مهارت

فصل یازدهم

اصول گرم کردن

 

گرم کردن عبارت است از آمادگی روانی وجسمانی ورزشکاران و جلوگیری از آسیب دیدگی در حین تمرین ومسابقه

اصول گرم کردن

 

 

 

فصل دوازدهم

تمرینات مربوط به قدرت عضلانی

1.کشش از بارفیکس 

 

2.درازو نشست زانو خم

 

3.دیپ پارالل

 

 

 

 

 

تمرینات مربوط به توان عضلانی

توان عضلانی عبارت است از کاربرد قدرت عضلانی در واحد زمان

انواع زانو بلند

استارتها

پریدنیها

پرتابها

استفاده از وسایل

تمرینات مربوط به استقامت عضلانی

استقامت عضلانی کیفیتی است که یک دسته از عضلات بتوانندیک حرکت را در مدت طولانی تکرار کنند.

 

در این قسمت نمونه هایی از تمرینات استقامتی آورده

 می شود:

 

 

 

 

تمرینات مربوط به استقامت قلبی تنفسی

استقامت قلبی تنفسی از کیفیتهای بدنی پیشرفته هوازی است که معمولا با تمرینات طولانی انجام میشود.

 

نمونه ای از تمرینات استقامتی :

تمرینات استقامتی

بالا وپایین رفتن روی چهار پایه

طناب زدن

دویدنهای طولانی

دوهای کوتاه

کار روی پله

استفاده از تمرینات دایرهای

 

تمرینات مربوط به استقامت عصبی

اعصاب وروان بازیکنان هندبال ممکن است به دو دلیل خسته شوند:

- تداوم عمل محرکهای یکسان

 

- تداوم عمل محرکهای داخلی

بالابردن استقامت عصبی

به منظوربالابردن استقامت عصبی درمقابل محرک های

 خارجی بایددرشکل،محل ونوع تمرین هاوحتی نوع ورزش

 تنوع ایجادکرد.به همین لحاظ،گاه بازیکن هندبال بایدمدتی

 به بازی دیگری مانندفوتبال،بسکتبال،دوومیدانی

یاشنامشغول شود.

تمرین برای تقویت سرعت وعکس العمل

شروع دو10تا25متردرلحظه ای که توپ ازدست بازیکن دیگررهامی شود. برای رسیدن به توپ،قبل ازاین که
به زمین بیفتد،بایدارتفاع وفاصله توپ راتنظیم کرد.

شروع ضدحمله درلحظه ای که توپ ازدست مهاجم برای شوت کردن جدامی شود.

دوهای سریع 40 تا60متر

 

برای بهبودسرعت حرکت در دوها ی سرعت می توان بدین گونه تمرین کرد:


گرم کردن به مدت 30دقیقه


دویدن 30مترباحداکثرسرعت


استراحت به مدت 5دقیقه


دویدن100مترباحداکثرسرعت


استراحت به مدت10دقیقه

 

 

 

چگونگی تمرین دوی سرعت عمومی

بازیکنان در دو دسته مساوی پشت سر هم به حالت چمباتمه می نشینند وبا صدای مربی بازیکنانی که دارای آن شماره اند با حداکثر سرعت از جای خود بلند شده،پس از دور زدن دسته  سرجای خود می نشینند .

 

 

 

 

تمرینات مربوط به چابکی

چابکی عبارت است از تغییر جهت یا سرعت بدن در کوتاهترین زمان ممکن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سیزدهم

آمادگی روانی در ورزش هندبال

 

ارتباط مثبت بین مربی و بازیکنان

محترم شمردن شخصیت یکدیگر

صداقت

اعتماد متقابل

وفاداری متقابل

وظایف مربی وبازیکنان

 

 

وظایف مربی

وظایف مربی

پیشرفت دادن هر بازیکن از نظر مهارت تکنیکهای انفرادی

 

پیشرفت دادن هر بازیکن از نظر مهارت تاکتیکهای انفرادی

 

افزایش مهارتهای تاکتیکی وتکنیکی

 

ایجاد روحیه در جهت بهتر شدن تمرینات

 

ایجاد نظم در زمین ودر سایر امور زندگی

 

تلاش برای بالا بردن شخصیت بازیکنان

 

تلاش برای بالا بردن اعتماد به نفس بازیکنان

 

تلاش برای بالا بردن ثبات روانی در بازیکنان

 

ایجاد جدیت وپشتکار در تمرینات

 

تقویت حس مسئولیت پذیری

 

اطمینان از جو مناسب وارتباط خوب بین اعضا

 

 

وظایف بازیکن

آمادگی برای شنیدن توضیحات مربی

 

سعی کوشش در جهت بهینه فعالیتهای جسمانی

 

تلاش به منظور پیشرفت در حوزه های تکنیکی وتاکتیکی

 

آگاهی از نقاط ضعف وقدرت خود

 

شرکت منظم در تمرینات آموزشی هندبال

 

قرار گرفتن در چهارچوب نظم تیمی

 

آمادگی کامل برای تبعیت از اهداف تیمی

 

تلاش برای ایجادچهره ای خوب ازخوددربین سایرهم تیمی ها

 

آمادگی برای رقابت وتلاش برای موفقیت

 

اعتمادبه نفس ومهارخوددرشرایط ناامیدی

مسئولیت مربی وبازیکنان

نظم بازی بازیکنان درجلسات تمرینی ودرحین مسابقات که تقسیم می شودبه:

 

1.نظم فردی

 

2.نظم تاکتیکی

 

 

 

نظم فردی

وقت شناسی

 

عذرخواهی وآوردن دلیل موجه برای غیبت درتمرینها

 

آرامش بعدازفشاربالای روانی وجسمانی

 

حفظ آرامش بعدازمشاهده یک رفتارغیرعادلانه

 

اجرای کامل تمرین هابدون شکا یت

عدم بروزرفتارناشایست وتهییج کننده بعدازبروزاختلاف

عکس العمل خونسردانه وآرام درمقابل بازی تهاجمی تیم مقابل ونداشتن حس انتقامجویی به هنگام دفاع

 

اطاعت ازتصمیمات داور

نداشتن رفتار پرخاشگرانه درمقابل تماشاچیان

 

 

نظم تاکتیکی

تاکتیک پذیری

   1.اجرای صحیح حرکتهای دفاعی وسیستم دفاعی

   2.آمادگی کامل برای حمله

توجه به اشتباهات شخصی واقدام برای تصحیح آنها

توجه به حرکات تیم مقابل 

 

 

 

وظایف مربی با توجه به نوع تمرین

مربی وبازیکنان باید قبل از انجام تمرینات ایجاد هدف کنند .

 

قبل از شروع جلسه تمرین باید در مورد هدف ونحوه آموزش توضیح داده شود .

 

زمانی که بازیکنان متوجه شوند که تمرینات مفید است ،راحت تر وساده تر به تمرین خواهند پرداخت .

وظیفه مربی در جهت افزایش قابلیت ورزشی

طرح آموزشی برای تمام فصول

 

طرح آموزشی برای هفته های یک فصل

 

طرح آموزشی برای هر جلسه تمرین

بخش چهارم

قوانین ومقررات بین المللی هندبال

هدف کلی:

آشنایی با قوانین ومقررات وعلایم داوری در ورزش هندبال

 

هدفهای رفتاری

انتظار می رود  که پس از مطالعه به این سوالات پاسخ دهید :

 

قوانین مربوط به زمین بازی ،مدت بازی ،شروع بازی،محوطه بازی وخطاهای بازی هندبال راتوضیح دهید.

 

با ملاحظه علایم داوری ،علامت را توضیح دهید.

            فصل چهاردهم

قوانین ومقررات هندبال

قانون اول :زمین بازی

ابعاد زمین

نصب دروازه

خط محوطه دروازه

خط پرتاب آزاد

خط هفت متر

خط محدودیت دروازه بان

 

خط وسط زمین

طول خطوط

سطح وعرض خطوط

خط دروازه

قانون دوم :

وقت بازی

 

علامت پایانی

 

تایم اوت

قانون سوم :توپ

شکل وجنس توپ

توپ زنان ومردان

تعداد توپ مسابقه

تعویض توپ

 

قانون چهارم:

بازیکنان

 

ذخیره ها

 

تجهیزات ووسایل

قانون پنجم:دروازه بان

لباس دروازه بان

محدوده مجاز دروازه بان

محدودیت ترک دروازه

دفاع از دروازه

محدودیت در گرفتن توپ

گرفتن توپ با پا

جاگیری هنگام پنالتی

 

قانون ششم :محوطه دروازه

قانون هفتم :بازی باتوپ

قانون هشتم :رفتار در برابر بازیکن تیم مقابل

قانون نهم :امتیاز گل

قانون دهم :پرتاب شروع

قانون یازدهم :پرتاب اوت

 

قانون دوازدهم :پرتاب دروازه بان

قانون سیزدهم :پرتاب آزاد

قانون چهاردهم :قانون هفت متر

قانون پانزدهم :دستورات اجرای پرتاب

قانون شانزدهم :تنبیهات وجرایم

قانون هفدهم : داوران

قانون هجدهم :منشی ووقت نگهدار

فصل پانزدهم

علایم داوری در هندبال

بااعلام هر خطا ،داوران بلافاصله جهت پرتاب توپ رانشان می دهند. در مواقعی که دلیل اعلام خطا قدری مبهم است ،داور آنرا با علامت دست نشان میدهد.

 

 

 

 

 

 

بخش پنجم

شیوه های مختلف سنجش وارزیابی مهارتهای ورزشی

 

وسنجس آمادگی بدنی در هندبال

 

هدف کلی

آشنایی با شیوه های مختلف ارزشیابی مهارتها

وچگونگی سنجش آمادگی بدنی بازیکنان هندبال

هدفهای رفتاری

انتظار می رود با مطالعه این بخش بتوانید:

یک نمونه ارزشیابی هندبال ارائه دهید

روش سنجش بعضی از عوامل نشان دهنده آمادگی بدنی

 

فصل شانزدهم

سنجش وازشیابی مهارتهای هندبال


استفاده از برگه های مشاهده

 

1.برگه مشاهده عمومی

2.برگه  مشاهده برای فنون ویژه

3.برگه مشاهده ویژه دروازه بان

 

فصل هفدهم

آزمونهای سنجش آمادگی عمومی بدنی بازیکنان هندبال

آزمونهای آمادگی جسمانی

استقامت عضلات شکم

توان عضلانی پاها

پرش طول جفتی

استقامت عضلانی پاها

سرعت

استقامت عمومی

استقامت عمومی

آزمون 12 دقیقه دویدن وراه رفتن در هوای آزاد

آزمون پله

دو 2000متر

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۲/۱۷ساعت ۲۰:۱۷ بعد از ظهر  توسط یدالله برقی  |